Green Apps Technologies International AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett utfall om 3,5 MSEK i den avslutade företrädesemissionen. Efter emissionskostnader tillför det Bolaget ca 1 MSEK, vilket inte kommer att räcka till att ta Bolaget till lönsamhet. Styrelsen arbetar nu med en alternativ lösning för verksamhetens fortsatta drift. Green Apps Technologies International […]

Green Apps Technologies offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen samt delger beslut om förlängning av teckningsperioden

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) styrelse har, i enlighet med tidigare beslut om företrädesemission, beslutat att förlänga teckningsperioden till och med onsdagen den 1 november 2023. De som hittills har tecknat sig kommer att erhålla betald tecknad aktie (BTA) med företräde, samt nota för teckning utan företräde. Teckning sker fortsatt […]

Green Apps Technologies teckningsperiod inleds

Green Apps Technologies International AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") inleder idag teckningsperioden i sin tidigare aviserade företrädesemission och nuvarande aktieägare likväl som allmänheten har möjlighet att teckna sig direkt via aqurat.se. Green Apps öppnar idag upp möjligheten för teckning av aktier i sin företrädesemission. Teckning sker via sin bank, teckningssedel eller via emissionsinstitutet Aqurats […]

Förtydligande om villkor i Green Apps Technologies International AB (publ) kommande företrädesemission 13 september

Green Apps Technologies Internaional AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") förtydligar punkt 1 under rubriken "För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt". Företrädesemission av aktier i Green Apps Stämman beslutade att bolaget genom en företrädesemission av units av serie B ska öka aktiekapitalet med högst 4 900 050,09968912 kronor genom nyemission av högst 25 018 043 units till en teckningskurs om 0,20 kronor per […]

Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om företrädesemission och ökning av aktiekapitalet i Green Apps Technologies International AB

Vid en extra bolagsstämma som ägde rum idag, den 4 september, har nedan beslut fattats. Beslut: Ändring i bolagsordningen Stämman fattade beslut om en förändring i bolagsordningen som innebär att gränserna för aktiekapitalet och aktieantalet utökas. Ändringarna är följande: – Aktiekapitalet kommer att utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.– […]

Green Apps Technologies redogör för bakgrunden till annonserad företrädesemission om 5 MSEK

Green Apps Technologies AB (”Green Apps eller ”Bolaget”) har idag skickat ut en kallelse om en extra bolagsstämma som avses genomföras den 1 september 2023. Syftet med denna kallelse är att besluta om en nödvändig emission om 5 MSEK för att säkra bolagets överlevnad efter dotterbolagets Holistic Health Academys (”HHA” eller ”Dotterbolaget”) konkurs. Styrelsens bedömning […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2023, kl. 14.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering efter konkursen av dotterbolaget Holistic Health Academy

Efter en utmanande period har Green Apps Technologies International AB (publ.) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) efter kungörandet av dotterbolaget Holistic Health Academys (”HHA” eller ”Dotterbolaget”) konkurs i slutet av juni, förhandlat kring konkursboet av HHA och Green Apps VD Ninnie Wikström ser nu en möjlig lösning till att ta över utbildningsföretaget och driva vidare det […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till årsstämma den 24 maj 2023, kl. 10.00 i på Campus Gräsvik 4, 371 75 Karlskrona Konferensrum Open Arena, CG 2. REGISTRERING OCH ANMÄLANAktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]