Green Apps Technologies International AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett utfall om 3,5 MSEK i den avslutade företrädesemissionen. Efter emissionskostnader tillför det Bolaget ca 1 MSEK, vilket inte kommer att räcka till att ta Bolaget till lönsamhet. Styrelsen arbetar nu med en alternativ lösning för verksamhetens fortsatta drift. Green Apps Technologies International […]

Förtydligande om villkor i Green Apps Technologies International AB (publ) kommande företrädesemission 13 september

Green Apps Technologies Internaional AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") förtydligar punkt 1 under rubriken "För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt". Företrädesemission av aktier i Green Apps Stämman beslutade att bolaget genom en företrädesemission av units av serie B ska öka aktiekapitalet med högst 4 900 050,09968912 kronor genom nyemission av högst 25 018 043 units till en teckningskurs om 0,20 kronor per […]

Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om företrädesemission och ökning av aktiekapitalet i Green Apps Technologies International AB

Vid en extra bolagsstämma som ägde rum idag, den 4 september, har nedan beslut fattats. Beslut: Ändring i bolagsordningen Stämman fattade beslut om en förändring i bolagsordningen som innebär att gränserna för aktiekapitalet och aktieantalet utökas. Ändringarna är följande: – Aktiekapitalet kommer att utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.– […]

Green Apps Technologies redogör för bakgrunden till annonserad företrädesemission om 5 MSEK

Green Apps Technologies AB (”Green Apps eller ”Bolaget”) har idag skickat ut en kallelse om en extra bolagsstämma som avses genomföras den 1 september 2023. Syftet med denna kallelse är att besluta om en nödvändig emission om 5 MSEK för att säkra bolagets överlevnad efter dotterbolagets Holistic Health Academys (”HHA” eller ”Dotterbolaget”) konkurs. Styrelsens bedömning […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2023, kl. 14.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering efter konkursen av dotterbolaget Holistic Health Academy

Efter en utmanande period har Green Apps Technologies International AB (publ.) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) efter kungörandet av dotterbolaget Holistic Health Academys (”HHA” eller ”Dotterbolaget”) konkurs i slutet av juni, förhandlat kring konkursboet av HHA och Green Apps VD Ninnie Wikström ser nu en möjlig lösning till att ta över utbildningsföretaget och driva vidare det […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering och planer för 2023

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2023 som bl.a. innefattar lansering av communitymedlemskap, föreläsningsplattform samt notering. Green Apps lanserade sina första onlineplattformar Ekoappen.se och Ekoappen 2.0 i september 2020 med lyckat resultat och tillväxten har hittills varit över förväntan. Bolaget har under Q4 2022 påbörjat […]

Green Apps Technologies avger verksamhetsuppdatering, delger målsättningar för perioden 2023–2025 och beslutar om företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (”Green Apps” eller ”Bolaget”) lanserade sina första onlineplattformar 2020 med lyckat resultat och har sedan dess kraftigt överträffat tillväxtförväntningarna. Bolaget presenterar sina framtida planer och målsättningar för 2023–2025. I syfte att lansera nya plattformar och fortsätta tillväxten har Green Apps styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission som avser presenteras i […]

Green Apps Technologies delger finansiell information för verksamhetsåret 2021 och fortsatta planer för 2022

Green Apps Technologies International AB (publ) (”Green Apps” eller ”Bolaget”) delger finansiella proformasiffror för verksamhetsåret 2021 samt avger fortsatt verksamhetsuppdatering för innevarande år som bl.a. innefattar ökad omsättning, nya plattformar, nya utbildningar samt notering. Green Apps vision är att skapa en bättre framtid genom att inspirera människor globalt till att välja naturlig hälsa och en […]