Förtydligande om villkor i Green Apps Technologies International AB (publ) kommande företrädesemission 13 september

Green Apps Technologies Internaional AB (publ) ("Green Apps" eller "Bolaget") förtydligar punkt 1 under rubriken "För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt". Företrädesemission av aktier i Green Apps Stämman beslutade att bolaget genom en företrädesemission av units av serie B ska öka aktiekapitalet med högst 4 900 050,09968912 kronor genom nyemission av högst 25 018 043 units till en teckningskurs om 0,20 kronor per […]

Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om företrädesemission och ökning av aktiekapitalet i Green Apps Technologies International AB

Vid en extra bolagsstämma som ägde rum idag, den 4 september, har nedan beslut fattats. Beslut: Ändring i bolagsordningen Stämman fattade beslut om en förändring i bolagsordningen som innebär att gränserna för aktiekapitalet och aktieantalet utökas. Ändringarna är följande: – Aktiekapitalet kommer att utgöra lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.– […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Green Apps Technologies International AB (publ), org. nr. 559139-0140 (Bolaget) kallar härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2023, kl. 14.00 på Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm. REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 augusti 2023, […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Green Apps Technologies Europe AB

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 februari 2022, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 9 februari 2022. Anmälan om deltagande kan skickas till Green Apps Technologies Europe AB, Åslättsvägen 15, […]